Uticaj elektromioneurografije na lečenje pacijenta

uticaj-emng-na-lecenje-pacijenta-300x201

Šta je elektromioneurografija?

Elektromioneurografija, odnosno EMNG, je kombinacija elektromiografije (EMG) i elektroneurografije (ENG). Kombinacijom obe pomenute tehnike dobija se najpreciznije očitavanje. Jednom rečju, uzima se najbolje od obe metode i pridružuje se jednoj metodi. Elektromioneurografija nam omogućava merenje održivosti (promene) brzine funkcija perifernih nerava prilikom nadražaja istih (elektroneurografija), zajedno sa snimanjem mišićnih aktivnosti (elektromiografija). Kombinovana primena ENG-a i EMG-a je od vrhunskog značaja u kliničkim ispitivanjima, gde se otkriva kako izvor tako i mesto određenih neuromišićnih oboljenja. Ovim se dobijaju veoma precizni rezultati snimanja.

Kako funkcioniše EMNG?

Elektromioneurografija je medicinski metod očitavanja elektrofizioloških promena na nervima i mišićnim ćelijama upotrebom posebnih elektroda. Nerv se stimuliše na određenom mestu, a očitavanje se vrši na drugom mestu uz minimalnu distancu između elektroda. Vremenska razlika potencijala se definiše kao mera vremena neophodnog potencijalu da pređe udaljenost između dva mesta uz minimalnu udaljenost i to je ujedno i mera održivosti brzine duž nerva. Broj vlakana koji odgovaraju na stimulus je zapravo amplituda potencijala merena od najniže do najviše tačke ili od vrha do vrha. U slučaju nepostojanja amplitude ili veoma niske amplitude, ustanovljava se moguće oštećenje nerva.

Uticaj EMNG-a na lečenje pacijenta

Već od davne 1980. EMNG se koristila u velikoj meri u oblasti medicine, a posebno za dijagnozu neuropatije, radikulopatije i aksonopatije. Danas elektromioneurografija zauzima vodeće mesto u dijagnozi tzv. sindroma karpalnog tunela, pri previsokom nivou šećera u krvi i mnogim drugim miopatijama. Osim pomenutog, savremena medicina danas analizira oštećenje mišića i nerava mozga merenjem potencijala na njima. Savremena primena EMNG-a doprinosi detekciji oštećenja perifernih nerava mozga kao i miopatija u svom prvobitnom nastanku. EMNG se takođe koristi kao glavna tehnika za otkrivanje dijabetične polineuropatije – veoma ozbiljnog oboljenja progresivne prirode. Koristi se i u praćenju obnavljanja nerva nakon hirurških procedura nerava (preoperativno i postoperativno oštećenje).

Mesto primene

Mesto primene elektromioneurografije je veoma raznoliko u savremenoj medicini. Jedan primer upotrebe EMNG-a jeste detekcija neuropatije nastale oboljenjima kao što je dijabetes i sl. Takođe se koristi sa ciljem određivanja slabosti mišića ili njihove paralize u septičnom stanju ili višeorganskoj disfunkciji. EMNG je veoma efektivna i jednostavna metoda snimanja promena neurološke vrste. Posebno je karakteriše činjenica da ne zahteva posebne mere opreza ili pripreme, kao i to da su rizici po zdravlje gotovo isključivi – jedini rizik predstavlja upotreba igle.

Jedinstvenost kombinovanih merenja mišićne i nervne aktivnosti rezultira veoma efektivno i neurološkom smislu, posebno. Ovim se smanjuje potreba za upotrebom invazivnih tehnika (kao što je mielografija) gde su komplikacije po zdravlje neretke. Posebno kombinovana sa drugim neurološkim ispitivanjima, elektromioneurografija predstavlja znatan pomak u detekciji abnormalnih neuromuskulatornih promena.

Povezani članci