EEG (Elektroencefalografija)

Prvi privatni centar za glavobolje i migrene u Srbiji
elektroencefalografija-eeg

Šta je elektroencefalografija?

Elektroencefalografija (EEG) je zasebna neurofiziološka metoda pomoću koje se registruje moždana električna aktivnost preko elektroda smeštenih na poglavini ili unutar moždanog tkiva (koristi se u preoperativnoj fazi pripreme bolesnika sa epilepsijom) i time se dobija grafički prikaz električne aktivnosti mozga. Dijagram koji nastaje nakon snimanja je elektroencefalogram (EEG) koji se iscrtava na papiru pri promeni napona, odnosno kao digitalni crtež sa računara.

Elektroencefalogram beleži moždane talase podeljene po frekvenciji na talase do 3,8 herca (delta talasi), na talase do 7,8 herca (teta talasi), talase do 12,8 herca (alfa talasi) i talase preko ove frekvencije (beta talasi). Određena stanja imaju svoj unikatni EEG zapis, bila normalna ili patološka ova stanja se utvrđuju pomoću neophodne dijagnostičke metode (posebno u ispitavanjima epilepsije), odnosno elektroencefalografa.

Izvođenje elektroencefalografije

EEG se izvodi na glavi čija kosa je suva i čista. Pacijent treba da doručkuje prethodno i da bude odmoran, mada u nekim slučajevima od pacijenta se zahteva da  ne spava  prethodnu noć (ovo su posebni slučajevi kada pacijent dobija instrukcije). Snimanje elektroencefalografom je potpuno bezbolno, ono traje pola sata i ne iziskuje nikakva zračenja. Elektrode ugrađene u specijalnu kapu, postavljaju se na suvu kosu na kojoj ne sme dabude gel ili lak. Za vreme snimanja od pacijenta se može tražiti da više puta otvori ili zatvori oči i da udiše duboko neko vreme. Ukoliko se snimanje radi na spavanju tada cela procedura traje nešto duže. U slučaju da tražene promene ne budu pronađene za vreme snimanja, moguće je da lekar pokrene epileptiformnu aktivnost  tako što će koristi svetlost koja treperi – različitog intenziteta i učestalosti, fonostimulaciju, razna medikamenta itd.

 

 

Šta predstavlja video EEG telemetrija?

Video EEG telemetrija je poseban tehnološki postupak koji ima ulogu da kontinuirano snima pacijente sa epizodičnim poremećijama stanja svesti, u toku par dana. Pri video EEG telemetriji, registruje se video i EEG zapis kod pacijenta u toku epileptičkog napada i van njega. Reč video pre svega se odnosi na kameru koja snima pacijenta u njegovoj sobi, sve vreme. Sa ciljem da se zabeleži svaki trenutak u kome napad može da se desi, a ujedno da se kriza svesti posmatra i kroz EEG zapis.

Elektroencefalogram

EEG beleži moždane talase koji se javljaju u frekvencijama aktivnosti do 3,8 herca (delta talasi), do 7,8 herca (teta talasi), do 12,8 herca (alfa talasi) i preko 12,9 herca (beta talasi).

Alfa talasi se javljaju u budnom stanju pri mirovanju, dok za vreme spavanja ovi talasi nestaju. Međutim, pri intenzivni mentalnim naporima javljaju se beta talasi koje potom delimo na beta I i beta II talase, odnosno gama talase. Beta I talasi se javljaju pri blažim mentalim naporima, dok se beta II talasi javljaju u stanju napetosti. Teta talasi su prisutni u periodima frustracije, razočarenja ili drugih emocionalnih stresova i oni traju do 20 sekundi. Delta aktivnost se javlja ponekad i traje 2-3 sekunde (ispod 4 herca).

Tumačenje elektroencefalograma

Opšta bioelektrična aktivnost mozga odraslih osoba registrovana preko elektroda koje su postavljene na površinu intaktne lobanje, pri opuštenosti i zatvorenim očima je sačinjena od brzog beta ritma u prednjem delu glavu, i sporijeg alfa ritma iznad zadnjih areja. Ako je rezultat znatno drugačiji od ovog, on skoro uvek predstavlja patološki stadijum pacijenta.

Prema trajanju, promene su kontinuirane i paroksizmalne, a takođe mogu da budu i fokalne, lateralizovane samo na jedoj hemisferi ili difuzne. Bioelektrična aktivnost kod obolele osobe u opštem smislu, deli se na brzu neritmičnost (ukazuje na pojavu epilepsije) i sporu neritmičnost (ukazuje na na teža vaskularna, toksična , mehanička oštećenja  mozga ili ekspanziju).

EEG usluge u MediHelp-u

U ordinaciji MediHelp možete uraditi sledeće EEG usluge:

  • Elektroencefalografija (EEG) standardni
  • Elektroencefalografija (EEG) sa deprivacijom spavanja
  • Holter encefalografija (holter 24h. EEG)
  • Elektroencefalografija (EEG) deca do 1 godina
  • Elektroencefalografija (EEG) deca 1 do 10 godina

 

MediHelp tim lekara

Dr med Aleksandar Stanić, specijalista neurologije-epileptolog
​Dr sci med Srđan Sretenović, specijalista neurologije, ekspert za neuroangiologiju
Drugi konsultanti različitih oblasti medicine